Project UK Vertical Farm System — Wielowarstwowe

  • United Kingdom
  • Vertical farm system with mobile containers with NFT gutters
Popros o konsultacje
Bitte warte einen Moment..